Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.kutrywedkarskie.pl (dalej „Regulamin”)  stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wojciech Walkowiak, ul. Śniadeckich 16 m 7, 60-774 Poznań na rzecz użytkowników.

 1. Administratorem serwisu internetowego www.kutrywedkarskie.pl jest:  Wojciech Walkowiak, ul. Śniadeckich 16 m 7, 60-774 Poznań.
 2. Regulamin ten określa zasady: korzystania z serwisu, dodawania przez użytkownika treści/informacji/komentarzy, korzystania z newslettera, brania udziału w konkursach, czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora serwisu www.kutrywedkarskie.pl na rzecz użytkowników serwisu i Internetu. Zamieszczanie ww. treści jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, ściśle związane z tematyką serwisu. Dodanie treści do serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Serwis www.kutrywedkarskie.pl jest dostępny dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet.  Administrator serwisu www.kutrywedkarskie.pl decyduje jakie treści zostaną opublikowane w serwisie.
 4. Korzystanie z newslettera serwisu www.kutrywedkarskie.pl odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika. Wiadomości newsletter przesyłane są na wskazany przez niego adres pocztowy. Użytkownik może cofnąć zgodę na przesyłanie informacji zawartych w newsletterze w każdym momencie a jego dane zostaną usunięte.
 5. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wzięcia udziału w konkursie na odrębnych zasadach opublikowanych na stronie konkursowej.
 6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie www.kutrywedkarskie.pl treści reklamowej związanej z tematyką serwisu.
 7. Użytkownik serwisu www.kutrywedkarskie.pl publikuje swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu www.kutrywedkarskie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach www.kutrywedkarskie.pl.
 8. Administrator  www.kutrywedkarskie.pl publikuje jedynie treści związane merytorycznie z tematyką serwisu, czyli: wędkarstwem a w szczególności wędkarstwem morskim. Treści niespełniających tego podstawowego warunku Administrator serwisu nie będzie publikować.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach www.kutrywedkarskie.pl treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i nieobyczajnych, szerzących nienawiść na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, treści o charakterze ściśle komercyjnym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Treści takich Administrator serwisu www.kutrywedkarskie.pl nie będzie publikować. Zamieszczanie przez użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 10. Administrator www.kutrywedkarskie.pl dołoży wszelkich starań, aby treści naruszające punkt 9, 16 i 17 były usuwane w terminie do 3 dni roboczych a użytkownicy notorycznie łamiący regulamin blokowani.
 11. Administrator serwisu  www.kutrywedkarskie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/użytkowniczki, którego/której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Administrator serwisu www.kutrywedkarskie.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści użytkownika/użytkowniczki nie zostaną opublikowane.
 13. Administrator www.kutrywedkarskie.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron/u bez podawania przyczyn takiego działania. Zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności użytkowników i trwały nie dłużej, niż 24 godziny.
 14. Administrator serwisu www.kutrywedkarskie.pl zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów przesłanych przez użytkowników w celu umieszczenia ich w serwisie. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Administratora serwisu www.kutrywedkarskie.pl, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w  wybranym przez siebie czasie i miejscu’ – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach serwisu www.kutrywedkarskie.pl. Administrator serwisu zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.
 15. Wszelkie problemy techniczne oraz usterki związane z funkcjonowaniem serwisu użytkownik może zgłaszać na adres: biuro@kutrywedkarskie.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.
 16. Zabronione jest umieszczanie przez użytkownika w serwisie treści o charakterze reklamowym.
 17. Niedopuszczalne jest również publikowanie wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 18. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: szerokopasmowy dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, licencjonowany ststem operacyjny.
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi