Rybacy będą mogli złowić więcej śledzi Brak ocen.

Ponad 3 tys. ton śle­dzi będą mogli odło­wić w tym roku pol­scy ry­ba­cy na Za­le­wie Wi­śla­nym. To naj­wyż­sza z tzw. kwot po­ło­wo­wych, które są usta­la­ne dla tego akwe­nu od 2012 roku – po­in­for­mo­wał In­spek­to­rat Ry­bo­łów­stwa Mor­skie­go.Jak po­wie­dział PAP Ro­mu­ald Ja­chi­mo­wicz z In­spek­to­ra­tu Ry­bo­łów­stwa Mor­skie­go we From­bor­ku, ryba­cy mogą odło­wić 3127 ton śle­dzi, czyli o pra­wie o 1 tys. ton wię­cej niż w mi­nio­nym roku. Kwoty po­ło­wo­we, czyli li­mi­ty do­pusz­czal­nych po­ło­wów po­szcze­gól­nych ga­tun­ków ryb, są wy­zna­cza­ne przez Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa dla Za­le­wu Wi­śla­ne­go od 2012 roku. Sys­te­ma­tycz­nie rosły – od 1,5 tys. ton do ponad 2,1 tys. ton w ub. roku. Co roku te li­mi­ty były w pełni wy­ko­rzy­sta­ne przez ry­ba­ków. Piotr Kasza z Lo­kal­nej Grupy Ry­bac­kiej „Zalew Wi­śla­ny” po­wie­dział PAP, że zwięk­sze­nie do­pusz­czal­nej wiel­ko­ści po­ło­wów bar­dzo ucie­szy­ło ry­ba­ków. Jak przy­po­mniał, po­ło­wy śle­dzi są pierw­szym po zi­mo­wym prze­sto­ju i pew­nym za­rob­kiem dla ro­dzin utrzy­mu­ją­cych się z ry­bo­łów­stwa na tym zbior­ni­ku. Ry­ba­cy na­zy­wa­ją je „śle­dzio­wy­mi żni­wa­mi”, bo w ciągu kilku ty­go­dni uzy­sku­ją ponad po­ło­wę swo­ich rocz­nych do­cho­dów. Ma­so­we po­ło­wy śle­dzi od­by­wa­ją się wcze­sną wio­sną. Śle­dzie wpły­wa­ją do Za­le­wu Wi­śla­ne­go, gdy zejdą lody i woda ma tem­pe­ra­tu­rę 6-8 stop­ni. Po zło­że­niu ikry wra­ca­ją do Morza Bał­tyc­kie­go. W szczy­cie se­zo­nu ry­ba­cy po­tra­fią wy­ło­wić i prze­wieźć jedną ło­dzią na brzeg nawet 20 ton śle­dzi w ciągu doby. Ryby tra­fia­ją do chłod­ni i prze­twór­ni w Tolk­mic­ku, El­blą­gu i Wła­dy­sła­wo­wie. W ub. roku za 1 kg śle­dzi w hur­cie pła­co­no 1,2 zł. We­dług ry­ba­ków na coraz lep­sze wy­ni­ki po­ło­wów wpły­nął no­wo­cze­sny sprzęt, który ku­pi­li za unij­ne do­ta­cje. Jesz­cze kilka lat temu śle­dzie trze­ba było trans­por­to­wać ręcz­nie z łodzi na brzeg, teraz robią to spe­cja­li­stycz­ne pompy, co znacz­nie skró­ci­ło czas roz­ła­dun­ku. Sieci na śle­dzie za­sta­wia wio­sną na Za­le­wie Wi­śla­nym więk­szość z za­re­je­stro­wa­nych tam 83 załóg ry­bac­kich. Przy po­ło­wach, trans­por­cie i sprze­da­ży ryb oraz we wła­snych sma­żal­niach pra­cu­ją czę­sto całe ro­dzi­ny.

Źródło: http://biznes.pl/magazyny/rolnictwo/rybacy-beda-mogli-zlowic-wiecej-sledzi-na-zalewie-wislanym/zmqck

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi