Zmiany w przepisach dotyczących wędkarstwa morskiego Brak ocen.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich

poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania

rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza

się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów

ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu

i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego

i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej

niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy

30 mm, albo”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza

się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach

rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały

szerokości przynęty, oraz

2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną

do niego sztuczną przynętą, lub

3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm,

z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od

dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:”;

3) w § 16 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 50% – w przypadku:

a) emerytów lub rencistów,

b) osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania

opieki, o której mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych,

d) dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

FacebookTwitterGoogle+Podziel się z innymi